سيستم قاب سبك فولادي Lightweight Steel Framing) LSF)

چاپ
تعريف سيستم:  

سيستم ساخت قاب سبك فولادي يك سيستم ساختماني است، كه براي اجراي ساختمان‌هاي عمدتاً كوتاه مرتبه و ميان مرتبه (تا 5 طبقه) استفاده مي‌شود.
اين سيستم كه شباهت زيادي به روش‌هاي ساخت ساختمان‌هاي چوبي دارد، بر اساس كاربرد اجزايي به نام استاد (Stud) (يا وادار) و تراك (Track) (يا رانر) شكل گرفته است و از تركيب نيمرخ‌هاي فولادي گالوانيزه سرد نورد شده، ساختار اصلي ساختمان برپا مي‌شود.

مقاطع مورد استفاده در اين سيستم U,C و Z است، كه معمولاً با اتصالات سرد به يكديگر متصل مي‌شوند.
هر ديوار از تعدادي اجزاي عمومي C شكل (استاد) به فواصل 40 تا 60 سانتي‌متر، كه در بالا و پايين به اجزاي افقي ناوداني U يا C شكل (تراك يا رانر) متصل شده‌اند، تشكيل مي‌شود. در صورتي كه از مقاطع C شكل به عنوان تراك (رانر) استفاده شود، لازم است برش‌هايي در محل نصب استاد انجام گيرد.

 

اين سيستم در اكثر موارد با سقف سبك و به صورت موردي با انواع ديگر سقف اجرا مي‌شود. تير و تيرچه‌هاي اين نوع سقف‌هاي سبك، همانند استاد و تراك‌هاي ديوار‌ها است.

سقف نهايي معمولاً از نوع شيب‌دار و با استفاده از خرپاهاي فلزي ساخته شده از پروفيل‌هاي سرد نورد شده در نظر گرفته مي‌شود ( شكل زير ). قسمت‌هاي ديگر ساختمان نيز با استفاده از پروفيل‌هاي سرد نورد شده اجرا مي‌شوند و با انواع مختلف تخته ( گچي، سيماني، چوبي، ... ) پوشيده مي‌شوند.

   

جزييات سقف مستوي يا شيب‌دار

 

پوشش نهايي اين سيستم مي‌تواند با انواع تخته‌هاي ساختمان از جمله تخته سيماني، چوب، تخته گچي و يا مصالح بنايي، سفال و آردواز صورت گيرد.

 
 

 

 

منبع : -سيستم قاب سبك فولادي، دكتر بهروز محمدكاري-دكتر رسول احمدي، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1387

 
بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم قاب سبك فولادي