عنوان پروژه : (House Energy Reduction Project for Tehran (HERPT

چاپ

عنوان پروژه : (House Energy Reduction Project for Tehran (HERPT

 پيمانكار/مشاور: شرکت AF سوئد
نوع پروژه:مطالعاتي 
سال اجرا: 83 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه:

اهداف اصلی پروژه شامل موارد ذیل می باشد:
1- تدوین و گردآوری اطلاعات مصرف انرژی ساختمان در شهر تهران
2- طبقه بندی تجهیزات انرژی بر از نظر مصرف انرژی و منابع انرژی مورد استفاده
3- تعیین منابع اتلاف انرژی
4- ارائه راهکارها و فرصتهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر تهران
5- بالا بردن راندمان تجهیزات و تاسیسات از طریق تغییرات اساسی در طراحی سیستمهای تاسیساتی و استفاده از سیستمهای نوین
6- ارائه برنامه های پیشنهادی بلندمدت و میان مدت انرژی برای ساختمانهای مسکونی شهر تهران

شرح كار:

فعالیتهای صورت گرفته در این پروژه عبارتند از:

1- ممیزی انرژی 25 ساختمان با کاربریهای مختلف در شهر تهران
2- پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
3- نظارت و اجرای ایده های مذکور در 5 ساختمان در شهر تهران
پتانسیل صرفه جویی برآورد شده برای ساختمانهای تهران بر اساس نتیجه تعمیم یافته از مطالعه بر روی 25 ساختمان نمونه، نشان دهنده 50 درصـد صرفه جویی در مصرف انرژی است که می تواند شامل تغییر در طراحـی سیستم گرمایش/ سرمایش، استفاده مناسب از سیستمهای کنترلی و ... باشد.

        
    تصاويري از تجهيزات استفاده شده در پروژه HERPT