عنوان پروژه : مميزي انرژي - مانيتورينگ و مديريت انرژي در بيمارستانها(20بيمارستان تهران)

چاپ

عنوان پروژه : مميزي انرژي - مانيتورينگ و مديريت انرژي در بيمارستانها(20بيمارستان تهران)

پيمانكار/مشاور: شركت چ . ا . د 
نوع پروژه: اجرايي 
سال اجرا: 84-82 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه:

به طور كلي اهداف اصلي پروژه را مي توان در دو قالب ذيل تعريف نمود:
فرهنگ سازی و تبلیغات عمومی جهت آشنایی افکار عمومی جامعه با بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستانها
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای عمومی (بیمارستانهای بزرگ شهر تهران) از طریق تدوین برنامه میان مدت و بلند مدت انرژی به منظور تخصیص علمی هزینه ها

شرح كار:

با هماهنگی وزارت بهداشت، 20 بیمارستان بزرگ تهران جهت انجام پروژه معرفی شده اند، و مجموعه اقداماتي كه در اين بيمارستانها صورت خواهد گرفت عبارتند از :

1- ممیزی انرژی در ساختمان بیمارستانها
2- تعيين فرصتهاي صرفه جويي انرژی
3- اولويت بندي فرصتهاي صرفه جويي انرژي و تعيين دوره بازگشت سرمايه اوليه
ليست بيمارستانها به شرح ذيل مي باشد:

1- بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) 11- بیمارستان شهید مدرس
2- بیمارستان حضرت فاطمه (س) 12- بیمارستان شهدای تجریش
3- بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) 13- بیمارستان طرفه
4- بیمارستان امام خمینی (ره) 14- بیمارستان مفید
5- بیمارستان شهید مطهری 15- بیمارستان قلب شهید رجایی
6- بیمارستان شهید هاشمی نژاد 16- بیمارستان امیر اعلم
7- بیمارستان شهدای هفتم تیر 17- - بیمارستان سینا
8- بیمارستان فیروزگر 18- بیمارستان روزبه
9- بیمارستان اختر 19- بیمارستان شریعتی
10- بیمارستان آیت ا... طالقانی 20- بیمارستان فارابی