مطالعه و بررسي مديريت انرژي ، مواد و حفظ محيط زيست در دانشگاه صنعتي شريف

چاپ


عنوان پروژه : مطالعه و بررسي مديريت انرژي ، مواد و حفظ محيط زيست در دانشگاه صنعتي شريف


پيمانكار/مشاور: دانشگاه صنعتي شريف 
نوع پروژه: امطالعاتي 
سال اجرا: 84 -85 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه:

اهدف اصلي از اجراي اين پروژه ارايه الگوي مناسبي براي ايجاد مدلي از دانشگاه سبز بوده است و بطور كلي مي‌توان اهداف زير را برشمرد:
ايجاد چارچوب ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي دانشگاه
ارزيابي مديريت سبز در يك دانشگاه نمونه
ايجاد بانك اطلاعات مصارف و هزينه هاي انرژي و مواد دانشگاه شريف
تدوين راهكارهاي مختلف صرفه جويي مصارف انرژي و مواد در دانشگاه
طراحي و توسعه و كاربرد مدل بهينه انرژي دانشگاه
كاربرد مدل بهينه انرژي دانشگاه در دانشگاه شريف
امكان‌سنجي كاهش مصرف كاغذ و انرژي از طريق تغييرات تكنولوژيك در دانشگاه
فرهنگ‌‌سازي و تنوير افكار دانشجويان و كارمندان
اگرچه بيشترين تاكيد بر روي صرفه جويي و استفاده منطقي از منابع ارزشمند انرژي است، ليكن تمام ابعاد مديريت سبز دانشگاه در طرح مورد بررسي قرار گرفت. دانشگاه به دليل طبيعت فعاليت هاي آن، جزء مراكز انرژي بر محسوب مي شود، رشد بيش از حد مصارف انرژي و مواد( بالاي 10%) لزوم تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره وري را مي طلبد. اين پروژه بنا بر ضرورت هاي زير انجام گرفته است:
1- چارچوبي جهت مطالعات جريان انرژي و مواد در دانشگاه‌هاي كشور وجود ندارد
2- فقدان شاخص‌هاي مصرف و هزينه ها و شاخص‌هاي محيط زيستي دانشگاه‌ها
3- عدم وجود مقررات و استانداردها و مدل پايه‌اي در ارتباط با مصرف بهينه انرژي و مواد در دانشگاه


اطلاعات بيشتر:  سايز فايل : 13.6 MB