بررسي الگوي انرژی روستايي به منظور جايگزيني زغال سنگ (بريكت) به جاي فرآورده هاي نفتي و اجراي نمونه در سه روستا

عنوان پروژه : بررسي الگوي انرژی روستايي به منظور جايگزيني زغال سنگ (بريكت) به جاي فرآورده هاي نفتي و اجراي نمونه در سه روستا


 پيمانكار/مشاور: شرکت شرق آيند
نوع پروژه: مطالعاتی 
سال اجرا: 83-81 
وضعيت پروژه: پايان يافته 


هدف پروژه:
1. ارتقاء كيفيت زندگي روستايي و به تبع آن، حفظ منابع زيست محيطي از طريق استفاده از يك منبع سوختي جايگزين به جاي منابع محدود و سنتي انرژي مانند چوب جنگل
2. جلوگيري از خروج غير قانوني سوخت از كشور به خصوص از مناطق شرقي
3. معرفي منبع سوختـي مناسب جهت تامين مـنابع انرژي مورد نياز براي فعاليتهاي روزمره و مصرف سالانه انرژي در روستا

شرح كار:

1. مطالعات وسيع فني در كشور ايران در خصوص دستيابي به فرمول تهيه بريكت، متناسب با ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي
2. مطالعات اجتماعي در خصوص زندگي روستايي و تعيين فاكتورهاي انتخاب روستاهاي پايلوت (نمونه) از جمله، ميزان تسهيلات و امكانات خدماتي، رفاهي، اجتماعي، تركيبات سني، جنسي و ... كه در نهايت روستاهاي مورد نظر با اولويت سطوح پايين تر خدمات و كم و كيف زندگي انتخاب شدند.
3. روستاها در سه منطقه طبس (به دليل نزديكي به منابع زغال سنگ و قرارگيري در حاشيه شرقي كوير)، طالش (به دليل نزديكي به منابع زغال سنگ و جنگلي بودن آن) و ميانه (به دليل نزديكي به منابع زغال سنگ و واقع شدن در اقليم سرد) انتخاب شدند.
4. خريد تجهيزات مورد نياز
5. تامين بريكت مورد نياز براي پروژه

6. ارسال آن به روستا و نصب مطلوب بخاري مورد نظر در محل
7. مطالعات اقتصادي- اجتماعي تبعات استفاده از اين نوع سوخت در روستاهاي پايلوت پروژه

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829