کتب مدیریت انرژی

چاپ

1-کتاب قراردادهای صرفه‌جویی انرژی        

2-کتاب راهنمای استاندارد ISO50001- سیستم مدیریت انرژی       

3- استاندارد ایزو 50001

4- آنچه یک مدیر انرژی در صنعت نفت خوب است بداند