قوانین

چاپ

1- قانون برگزاری مناقصات

2-قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شماره1770 به همرا ترجمه انگلیسی

3-قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

4-قانون بودجه سال 1393

5-قانون بودجه سال 1397

6-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت