فراخوان مرتبط

چاپ

فراخوان‌هاي مرتبط با برقدار كردن چاه‌هاي كشاورزي ديزلي

 

فراخوان جذب سرمایه گذار برای طرح برقدار کردن چاهها و تلمبه های دیزلی آب کشاورزی 

شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های سرمایه گذار مجری طرح برقدارکردن چاه های کشاورزی

شناسايي و ارزيابي كيفي شرکت های ناظر بازرسی صحه گذاری و اندازه گیری مربوط به برقدار کردن چاه های کشاورزی

شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های تولیدکنندگان و تامین کنندگان طرح برقدار کردن چاه های کشاورزی