گزارش تصویری:
نخستین مرحله طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران با حمایت وزارت نفت

چاپ