بررسی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی با حضور محسن دلاویز و علیرضا قنادان مدیرعامل تاکسیرانی تهران

چاپ