۲۵۰۰ نیروگاه خورشیدی به اقشار کم درآمد در کهگیلویه و بویراحمد واگذار می شود

چاپ

۲۵۰۰ نیروگاه خورشیدی به اقشار کم درآمد در کهگیلویه و بویراحمد واگذار می شود