مستندات مورد نياز همايش

چاپ

از مدیران انرژی مدعو خواهشمند است مستندات ذیل را به صورت فایل الکترونیکی همراه داشته باشند

 

موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در نشست مدیران انرژی