عنوان پروژه : تدوين چک ليست تعمير و نگهداري تجهيزات و تاسيسات ساختمان

چاپ

عنوان پروژه : تدوين چک ليست تعمير و نگهداري تجهيزات و تاسيسات ساختمان

پيمانكار/مشاور: شرکت سامان انرژي 
سال اجرا: 84-83 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، مطالعه و تهيه برنامه زمان‌بندي جهت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان است. 

خلاصه پروژه:

خلاصه فعاليت‌هاي اين پروژه شامل موارد ذيل مي باشد:
1. ارائه گزارش از انواع چک ليست هاي تعمير و نگهداري در چند کشور پيشرفته جهان
2. بررسي دستورالعمل‌هاي تعمير و نگهداري تجهيزات مختلف تاسيسات ساختمان در کشور
3. بررسي چگونگي عملکرد کمي و کيفي دستگاه‌ها و سيستم‌هاي کنترل
4. تعيين برنامه زماني جهت تعمير و تعويض تجهيزات انرژي بر
5. تدوين چک ليست تعمير، نگهداري و دستورالعمل اجرايي آناطلاعات ضميمه:
گزارش تدوين چک ليست تعمير و نگهداري تجهيزات و تأ سيسات ساختمان