تدوين استاندارد پمپ بنزين و مميزي جايگاههاي توزيع سوخت مايع (بنزين و گازوئيل)

عنوان پروژه: تدوين استاندارد پمپ بنزين و مميزي جايگاههاي توزيع سوخت مايع (بنزين و گازوئيل)

پيمانكار/مشاور پروژه: شركت مهندسين مشاور طرح صنعت
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
روزآمد سازي مقررات موجود و تدوين استاندارد مناسب با نياز جامعه امروزي و منطبق با استانداردهاي جهاني(مطابق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه)، جلوگيري از هرزروي سوختهاي مايع در جايگاههاي فرسوده، جلوگيري از ريزش و تبخير، بررسي وضعيت جايگاههاي موجود و جلوگيري از آلودگي محيط زيست

خلاصه پروژه:
فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه در دو بخش تدوين استاندارد جايگاههاي توزيع سوخت مايع و مميزي جايگاههاي توزيع سوخت به شرح زير مي باشد:
الف- تدوين استانداردجايگاههاي توزيع سوخت مايع
- جمع آوري وبررسي استانداردها، مدارك فني، ضوابط حقوقي و اداري واگذاري و تاسيس جايگاه(موجود در شرکت پالايش وپخش)
- جمع آوري و بررسي آخرين استانداردهاي جهاني (ISO,API,BSI,DIN) مربوط به جايگاهها و تهيه پيش نويس
- تدوين پيش نويس استاندارد طراحي و ساخت جايگاه و قوانين و قواعد کاربردي در خصوص عمليات، نگهداري و بازرسي فني تجهيزات و جايگاه
- پيش نويس استاندارد و دستورالعمل‌هاي مديريت، اداره عمليات در جايگاههاي توزيع سوخت
- بررسي روش‌هاي كاربردي در مورد تدوين ضوابط واگذاري از جنبه حقوقي و ضوابط شهرداري
- بررسي انواع كاربريهاي ممكن در جايگاههاي عرضه سوخت در جهت اقتصادي نمودن فعاليت جايگاه
بررسي قوانين و الزامات زيست محيطي جايگاههاي عرضه سوخت و ارائه ضوابط و مقررات
- بررسي انواع روش‌هاي بازيافت بخار موجود در دنيا و مقررات مربوطه
- توزيع و پراكندگي جايگاهها در كشور و ارائه استاندارد مناسب توزيع و پراكندگي جايگاه بر حسب سرانه جمعيت
ب- مميزي وارزيابي جايگاههاي توزيع بنزين وگازوئيل
- جمع آوري اطلاعات موجود و مربوط به صد جايگاه توزيع سوخت
- بررسي و تعيين ميزان اتلاف سوخت در جايگاهها
- ارزيابي و تعيين ميزان انحراف تجهيزات و ساختار جايگاهها از وضعيت استاندارد موجود
- ارزيابي ساختار و تجهيزات موجود هر جايگاهها با توجه به استاندارد گزينه جهاني و استاندارد پيشنهادي ملي
- بررسي اقتصادي و برآورد بار مالي اصلاح جايگاههاي موجود و تبديل آنها به وضعيت مطلوب استاندارد
- ارائه راهكارهاي موثر جهت جلوگيري از اتلاف سوخت در جايگاهها

نتايج پروژه:
مطالعات مربوط به پروژه حاضر تهيه موارد زير منجر شده است:
- پيش نويس استاندارد جايگاههاي توزيع سوخت مايع§ (شامل: پيشگفتار، دامنه كار، تعاريف، دستورالعملهاي طراحي كالبدي، مخازن سوخت، سيستم‌هاي لوله‌كشي، ساختمان و عملكرد تلمبه/ توزيع كننده، تجهيزات اندازه‌گيري و كنترل، تجهيزات و سيستمهاي الكتريكي، ايمني و اطفاء حريق، بازيافت بخار)
- پيش نويس استاندارد ودستورالعمل‌هاي مديريت ، اداره عمليات در جايگاههاي توزيع سوخت(روش مديريت و كنترل در جايگاه، بررسي نحوه مديريت و اداره عمليات، بازرسي و كنترل كيفيت در جايگاههاي اختصاصي و شركتي، نحوه مديريت و اداره عمليات و كنترل كيفيت در جايگاه عرضه سوخت در كشورهاي ديگر، مقايسه و ارزيابي تفاوت‌ها و اشتراك‌ها بين مديريت جايگاههاي داخلي و خارجي، انتخاب روشي از مديريت جهت اداره عمليات جايگاه)
- قوانين و الزامات زيست محيطي جايگاههاي عرضه سوخت(نشتي، ريزش و سرريز كردن، بخارات سوخت، فاضلاب و ضايعات جايگاهها و فضاي سبز)
- هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي جايگاهها در محلهاي مختلف و بررسي امكانات مختلف براي بهينه سازي درآمد
- توزيع و پراكندگي جايگاهها در كشور و ارائه استاندارد مناسب توزيع و پراكندگي جايگاه بر حسب سرانه جمعيت
- ارزيابي و تعيين ميزان انحراف تجهيزات و ساختار جايگاهها از وضعيت استاندارد موجود، استاندارد گزينه جهاني و استاندارد پيشنهادي ملي و بررسي اقتصادي و برآورد بار مالي اصلاح جايگاههاي موجود و تبديل آنها به وضعيت مطلوب
- ارائه راهكارهاي موثر جهت جلوگيري از اتلاف سوخت در جايگاهها

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829