کتب مدیریت انرژی

چاپ

1-کتاب قراردادهای صرفه‌جویی انرژی        

2-کتاب راهنمای استاندارد ISO50001- سیستم مدیریت انرژی