مصوبات شورای اقتصاد طرح جايگزيني 17000دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس گاز سوز

چاپ

شورای اقتصاد سال 93

شورای اقتصاد سال 94

شورای اقتصاد سال 95