آیین نامه ها

چاپ

1- آیین نامه اجرایی بند <ج> ماده 12 قانون برگزاری مناصات 

2- آیین نامه اجرایی بند <ه> ماده 29 قانون برگزاری مناقصات

3- آیین نامه اجرایی بند <د> ماده 23 قانون برگزاری مناقصات

4-آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت

5-آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22

6-آیین نامه ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف

7-آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی

8-آیین نامه اجرایی نبصره 14 قانون بودجه سال 1397

9-آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت