مناقصه محدود دو مرحله اي با موضوع (بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی)

چاپ
شماره فراخوان: 4339681
موضوع فراخوان:

 مناقصه محدود دو مرحله اي با موضوع (بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی)

شماره پایگاه ملی مناقصات :   4339681
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:   1399/03/07
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه:   1399/03/27
 
دریافت دعوتنامه فراخوان : دعوتنامه 
 
صورتجلسه پیش از فراخوان :دریافت صورتجلسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  شماره پايگاه ملي مناقصات: 4339681
 
تاریخ آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: :  1399/03/07
 
تاریخ آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه: 1399/03/27 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.