انجام خدمات نقلیه

چاپ
شماره فراخوان: 3209107
موضوع فراخوان: انجام خدمات نقلیه 
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3209107
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 1398/05/02
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
1398/05/13
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی 
دریافت اسناد فراخوان :انجام خدمات نقلیه 
دریافت FAQ مناقصه:FAQ1
دریافت FAQ مناقصه:FAQ2
 
 شماره پايگاه ملي مناقصات: 3209107
 
تاريخ آخرین مهلت جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی : 98/05/02
 
تاريخ آخرین مهلت ارائه فرم های تکمیل شده بانضمام مستندات مربوطه : 98/05/13 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.