خرید خدمات MC طرح های مصوب شورای اقتصاد تحت ماده12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

چاپ
شماره فراخوان: 3177643
موضوع فراخوان: خرید خدمات MC طرح های مصوب شورای اقتصاد تحت ماده12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3177643
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 97/07/23
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
97/08/06
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی
دریافت اسناد فراخوان : اسناد ارزیابی کیفی
 شماره پايگاه ملي مناقصات: 3177643
 
آخرين تاريخ فروش اسناد: 97/07/23
 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد: 97/08/06
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.