فراخوان ارزیابی کیفی جهت انتخاب MC طرح ماده 12

چاپ
شماره فراخوان: 3174784
موضوع فراخوان: فراخوان ارزیابی کیفی جهت انتخاب MC طرح ماده 12
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3174784
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 97/07/07
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
97/07/07
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی
دریافت اسناد فراخوان : اسناد ارزیابی کیفی
 
 شماره پايگاه ملي مناقصات 3174784
 
آخرين تاريخ فروش اسناد: 97/07/07
 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد: 97/07/07 
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.