فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک)

چاپ
شماره فراخوان: 3174253
موضوع فراخوان:  فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک)
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3174253
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 97/07/01
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
97/07/01
 
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی
دریافت اسناد فراخوان : 

 شماره پايگاه ملي مناقصات 3174253
 
آخرين تاريخ فروش اسناد: 97/07/01
 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد: 97/07/01
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.