انجام خدمات نگهبانی

چاپ
شماره فراخوان: 1214/97-04
موضوع فراخوان: انجام خدمات حراست
شماره پایگاه ملی مناقصات : 3173658
آخرین تاریخ دریافت اسناد: 97/05/12
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:
97/05/24
دریافت  آکهی فراخوان : آگهی
دریافت اسناد فراخوان : اسناد مناقصه

 شماره پايگاه ملي مناقصات 3169254
 
آخرين تاريخ فروش اسناد: 97/05/12
 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد: 97/05/24
 
شركت ها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني ذيل مراجعه نمايند.